آرم آموزشگاه کامپیوتر هانی سیستم

کارفرما : آموزشگاه کامپیوتر هانی سیستم

اندازه : ۱۰۰۰۰×۱۰۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi CMYK

جنس چاپ شده : ندارد

در این کار از ترکیب حروف H و S استفاده کرده ایم.