متصل به استیم

سیستم فروشگاهی تمام اتوماتیک

متصل به تلگرام

متصل به سامانه پیامک آقای طرح

دو زبانه

دارای جستجوی اختصاصی قهرمانان

امکانات بیشتر : به زودی درج می شود

میزان پیشرفت راه اندازی سایت

وضعیت طراحی 52%